Wyszukiwarka ogłoszeń
Ostatnio dodane ogłoszenia


Kategoria: Nieruchomości

MOKRZYSZÓW działka inwestycyjna 2000m2dz. nr: 919/23, AM 155.134.171, Obr. Mokrzyszów, Jedn. Ewid. 186401_1 M.Tarnobrzeg
Ozn. w MPZP - obiekt: MOKRZY-2012 15MN,U; Powierzchnia: 2030m2; Grupa obiektów:
Przeznaczenia obiektu: MN,U (Tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej)

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej z nieuciążliwą działalnością usługową (rzemiosło, usługi, handel), wbudowaną w parterach budynków mieszkalnych lub wolnostojącą, oznaczone na rysunku planu symbolem MN,U (od 1MN,U do 15 MN,U) jako przeznaczenie podstawowe.
2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się lokalizację:
1) budynków garażowo – gospodarczych,
2) obiektów małej architektury,
3) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
4) zieleni urządzonej,
5) utwardzonych miejsc parkingowych i dojazdów dla obsługi przeznaczenia podstawowego.
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) wskaźnik intensywności zabudowy do 0,5,
2) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 20% powierzchni działki,
3) nie dopuszcza się grodzenia posesji od strony ciągów komunikacyjnych przy użyciu prefabrykowanych przęseł betonowych (dopuszczalne są prefabrykowane kształtki betonowe do budowy słupków i murków cokołowych z ażurowym wypełnieniem przęseł elementami drewnianymi lub metalowymi),
4) w terenach 8MN,U i 5MN,U linia zabudowy będzie korygowana przebiegiem stref technicznych, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Forma architektoniczna budynków mieszkalnych:
1) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze mieszkalne - maksymalnie do 9.0m nad poziom terenu,
2) dachy dwu-lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 22 odo 45 o,
3) układ kalenicy wzdłuż drogi (dopuszcza się usytuowanie kalenicy wzdłuż bocznych granic działek),
4) kolorystyka dachów w kolorach ciemnych,
5) dopuszcza się doświetlenie poddaszy za pomocą lukarn lub okien połaciowych,
6) kolorystyka ścian budynków w kolorach jasnych.
5. Forma architektoniczna budynków usługowych:
1) lokalizacja budynków za budynkiem mieszkalnym lub w linii zabudowy usługowej,
2) budynki do dwóch kondygnacji i wysokości do 9,0m,
3) dachy dwu-lub wielospadowe i płaskie o kacie nachylenia połaci odpowiednio od 22 odo 45 o i od 5 o do 15 o,
4) kolorystyka dachów w kolorach ciemnych,
5) dopuszcza się doświetlenia poddaszy za pomocą lukarn lub okien połaciowych,
6) kolorystyka ścian budynków w kolorach jasnych.
6. Forma architektoniczna budynków gospodarczo-garażowych:
1) budynki o jednej kondygnacji nadziemnej o wysokości do 6,5 m do kalenicy lub szczytu dachu, sytuowane za budynkiem mieszkalnym,
2) dopuszcza się realizację garażu dobudowanego lub wbudowanego w bryłę budynku mieszkalnego,
3) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 25 odo 45 o,
4) dopuszcza się dachy jednospadowe dla budynków realizowanych przy granicy działki lub gdy powierzchnia zabudowy nie przekracza 35m 2;
5) dla garaży dobudowanych do budynków mieszkalnych, dopuszcza się dachy płaskie – stropodachy;
6) kolorystyka ścian zewnętrznych budynku jasna,
7) nie dopuszcza się realizacji garaży blaszanych.
Kontakt do ogłoszeniodawcy:
Wiesław zamieszkały/a Tarnobrzeg
e-mail: pilotws@wp.pl
tel.: 605 96 66 9sześćTyp ogłoszenia: Sprzedaż
Ogłoszenie dodano dnia: 10-01-2018
Ważne do dnia: 10-03-2018
Odwiedzono: 88 razy

© Serwis ogłoszeniowy 2018 Polityka prywatności. Inne strony: nagrania lektorskie, małe domy